IMG-LOGO

วัฒนธรรม ประเพณี เรื่องราวของชุมชน

หน้าหลัก / วัฒนธรรม ประเพณี เรื่องราวของชุมชน /
IMG

วัฒนธรรม ประเพณี เรื่องราวของชุมชน

BLOG
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดนครปฐม

วีดีโอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

BLOG
งานประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มีกิจกรรม เช่น แห่นางนพมาศ ประกวดกระทงและโคมแขวน การละเล่นพื้นบ้าน

BLOG
งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง

งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ และเกษตรกรผู้ผลิต

BLOG
งานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม

การออกร้านอาหารที่มีชื่อเสียง และอาหารพื้นเมือง ศูนย์ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

BLOG
งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

งานประเพณีที่สืบต่อกันมาเพื่อบูชา พระบรม-สารีริกธาตุ จัดอย่างเป็นพิธีการ เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔

BLOG
ไทยทรงดำ หรือ ลาวโซ่ง

ชุมชนที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม ดังนั้นการได้มาเยือน ‘หมู่บ้านไทยโซ่ง’ จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ

BLOG
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วีดีโอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม