IMG-LOGO

วัฒนธรรม ประเพณี เรื่องราวของชุมชน

หน้าหลัก / วัฒนธรรม ประเพณี เรื่องราวของชุมชน / งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

16 ส.ค. 2561 โดย webadmin

งานประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพชนต่างนัดหมายกันมาเพื่อบูชา พระบรม-สารีริกธาตุ ร่วมกันบริจาคทรัพย์บำรุงรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ให้มั่นคงสืบต่อไป มีหลักฐานปรากฏว่า งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ที่จัดอย่างเป็นพิธีการ เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ คือ หลังจากที่โปรดเกล้า ฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ครั้งใหญ่แล้ว ยังให้ขุดคลองเจดีย์ ตั้งแต่ " บ้านท่านา ” มาจนถึงกลางเมืองนครปฐมเจดีย์

งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 9 วัน 9 คืน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ภายในองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลังกาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นประเพณีที่มีการปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ รวมถึงพระพุทธรูปสำคัญในวิหารทั้ง 4 ทิศ อาทิ พระนอนองค์ใหญ่ พระประทานพร 1,000 ปี ทำจากศิลาสีขาวสมัยทวารวดี เป็นต้น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของคนไทย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสร่วมงานบำเพ็ญกุศลแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ นอกจากนี้ยังมีการออกร้านแสดงสินค้าและการออกร้านมัจฉากาชาด ของสำนักงานเหล่ากาดจังหวัดนครปฐม พร้อมกับเลือกซื้อสินค้า อาหารพื้นเมือง พืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของดีนครปฐมอีกมากมาย จากพ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกรโดยตรง นอกจากนี้ ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, พระประโทณเจดีย์, วัดไผ่ล้อม, โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวตำบลสนามจันทร์

งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ 2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ที่มา : http://www.tatsuphan.net/Nactivity13.html