IMG-LOGO

วัฒนธรรม ประเพณี เรื่องราวของชุมชน

หน้าหลัก / วัฒนธรรม ประเพณี เรื่องราวของชุมชน / พิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ วัดสว่างอารมณ์ (คลองแขก)
พิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ วัดสว่างอารมณ์ (คลองแขก)

พิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ วัดสว่างอารมณ์ (คลองแขก)

10 ก.ย. 2561 โดย webadmin

พิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ เพื่อเสริมสิริมงคล ก่อนเริ่มฤดูการเพาะปลูกข้าวฤดูกาลใหม่ และเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ

พิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ ณ วัดสว่างอารมณ์(คลองแขก) เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกครั้งใหม่ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พรมน้ำมนต์กองข้าวที่เกษตรกรเตรียมไว้เพาะปลูก และเชิญหมอทำขวัญข้าวประกอบพิธีทำขวัญข้าวและบายสีรอบกองข้าว โดยมีเกษตรกรในหมู่บ้านร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

การทำขวัญข้าวเป็นพิธีแสดงถึงความเคารพต่อพระแม่โพสพที่ชาวนาเชื่อว่าเป็นผู้มีพระคุณในการดลบันดาลให้ผลผลิตข้าวออกมาสมบูรณ์ ดังนั้น ก่อนที่จะลงมือเพาะปลูกจะมีการบวงสรวงให้แม่โพสพดลบันดาลและคุ้มครองผลผลิตข้าวของตนให้มีความอุดมสมบูรณ์